Kaikki ihmiset tuntevat, ajattelevat ja käyttäytyvät eri tavoin erilaisissa tilanteissa, mikä johtuu persoonallisuudestamme. Persoonallisuudella tarkoitetaan joukkoa persoonallisuuden piirteitä, jotka muovaavat sitä, kuinka näemme itsemme, toiset ihmiset ja maailman, sekä kuinka olemme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Persoonallisuutemme vaikuttaakin siihen millaisiin ympäristöihin hakeudumme ja kuinka sopeudumme erilaisiin tilanteisiin. Persoonallisuus on kohtuullisen pysyvä, joskin ikääntyminen ja tietyt elämänkokemukset voivat muovata sitä.

Persoonallisuus ja sen erilaiset piirteet asettuvat ikään kuin janalle, jolla on kaksi ääripäätä. Persoonallisuushäiriöistä puhutaan, kun jokin tai jotkin persoonallisuuden piirteet lähestyvät kohti näitä ääripäitä, mistä seuraa ihmiselle itselleen joustamattomia kokemisen, ajattelun ja käyttäytymisen tapoja. Noin 5–15 % aikuisista kärsii jostain persoonallisuushäiriöstä. Persoonallisuushäiriöt voivat olla vaikeusasteeltaan erilaisia, mutta niitä yhdistää niiden taipumus aiheuttaa kärsimystä ja haasteita. Lisäksi kaikki ihmiset voivat toisinaan, etenkin erityisen kuormittavissa tai stressaavissa tilanteissa, kokea asioita tai käyttäytyä samoin kuin ihmiset, joilla on persoonallisuushäiriö. Häiriöistä puhuttaessa kokemisen, ajattelun ja käyttäytymisen tavat ovat kuitenkin vielä johdonmukaisempia ja joustamattomampia.

Persoonallisuushäiriöiden ilmeneminen

Persoonallisuuden häiriöt ovat kehityksellisiä tiloja ja ne ilmenevät viimeistään nuoressa aikuisuudessa. Siten ne poikkeavat esimerkiksi sairauden tai aivovamman aiheuttamista persoonallisuuden muutoksista, jotka ilmenevät usein vasta myöhemmin aikuisuudessa. Persoonallisuushäiriöisen tavat kohdata ja käsitellä sisäistä ja ulkoista maailmaa ovat keinoja, joilla hän pystyy hallitsemaan tai säätelemään epämiellyttäviä tunteita. Persoonallisuushäiriöiden syntyyn vaikuttavat sekä ihmisen geenit että ympäristö. Siten perinnöllisten tekijöiden lisäksi esimerkiksi lapsuusajan kokemukset ja traumat ovat osallisia häiriön kehittymiseen.

Käyttäytymisen ja ajattelun joustamattomuus heijastuu esimerkiksi haasteina ihmissuhteissa, sosiaalisissa tilanteissa sekä työssä tai opinnoissa. Haasteita saattaa esiintyä persoonallisuushäiriöstä kärsivän poikkeuksellisten havainnointi- tai tulkintatapojen, tunneilmaisun, vuorovaikutuskeinojen tai impulsiivisen käytöksen vuoksi.

Sen lisäksi että persoonallisuushäiriön oireet voivat olla stressaavia niin ihmiselle itselleen kuin hänen läheisillekin, omat tunteet voivat olla väsyttäviä ja hämmentäviä, eikä ihminen itsenäisesti pysty muuttamaan ajatus- ja toimintamallejaan. Oireet voivat saada aikaan kokemuksen yksinäisyydestä ja eristyneisyydestä, kun oma käyttäytyminen ja sisäinen kokemus eivät vastaa ympäröivän kulttuurin odotuksiin. Persoonallisuushäiriöisen saattaa olla lisäksi haastavaa samaistua toisiin ihmisiin.

Erilaiset persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriöt pääasiallisesti jaetaan kolmeen eri pääryhmään, joihin kuuluu 10 erilaista persoonallisuuden häiriötä. Saman ryhmän piirteet ja oireet ovat samantyyppisiä, ja usein ihmisellä saattaa esiintyä piirteitä useistakin eri persoonallisuushäiriöistä samanaikaisesti. 

Käyttäytymisen poikkeavuus tai erikoisuus:
Epäluuloinen persoonallisuushäiriö
Eristäytyvä persoonallisuushäiriö
Psykoosipiirteinen persoonallisuushäiriö

Käytöksen epävakaus, emotionaalisuus ja dramaattisuus:
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö
Epävakaa persoonallisuushäiriö
Huomionhakuinen persoonallisuushäiriö
Narsistinen persoonallisuushäiriö

Pelokkuus ja ahdistuneisuus:
Estynyt persoonallisuushäiriö
Riippuvainen persoonallisuushäiriö
Pakko-oireinen persoonallisuushäiriö

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset