Aivosumu

Toisinaan ajatukset voivat tuntua sumuisilta ja olotila hajanaiselta. Kyseessä voi olla aivosumua, jolla kuvataan oireita, jotka vaikuttavat kykyymme ajatella. Näihin oireisiin kuuluvat esimerkiksi vaikeudet muistaa asioita, seurata ympäristön tapahtumia, keskittyä… Lue lisää »

Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen

Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy Työpaikkakiusaamista voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään työpaikoilla tarjoamalla työntekijöille koulutusta kiusaamiseen liittyen ja luomalla työpaikalle yhteiset pelisäännöt, jotka korostavat, ettei minkäänlaista kiusaamista hyväksytä. Työpaikalla olisi hyvä olla myös selkeä ohjeistus… Lue lisää »

Työpaikkakiusaaminen

Kiusaamista tapahtuu kaikissa ikäryhmissä ja työpaikalla tapahtuvalla kiusaamisella on laajat vaikutukset yksilöön, työyhteisöön ja yritykseen. Aikuisuudessa kiusaamisen taustat ovat hyvin samankaltaisia kuin lapsuudessakin, mutta keinot kiusaamiseen muuttuvat monimuotoisemmiksi. Kiusaaja saattaa… Lue lisää »

Pelkoa vai ahdistusta?

Pelkoa ja ahdistusta voi olla haasteellista erottaa toisistaan, sillä ne aiheuttavat samankaltaisia fyysisiä reaktioita ja arkikielessä niillä viitataan samankaltaisiin asioihin. Pelko eroaa ahdistuksesta siten, että pelko on yksi ihmisen perustunteista,… Lue lisää »

Itsetunto

Itsetunnolla tarkoitetaan sitä, millainen käsitys sinulla on itsestäsi, esimerkiksi millainen ja kuinka hyvä olet mielestäsi. Itsetunto perustuu kykyyn havaita omat tunteet ja ajatukset, tarpeet ja toiveet sekä heikkoudet ja vahvuudet.… Lue lisää »

Kehitysvammaisten mielenterveyden haasteet

Kehitysvammalla tarkoitetaan vammaa tai vauriota ymmärtämisen ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvamma ilmenee ennen kuin henkilö on 18-vuotias ja se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Kehitysvamma voi aiheutua sikiöaikana tai myöhemmin, esimerkiksi synnytysten aikaisten… Lue lisää »

Kiusaamisen ennaltaehkäisy

Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä lapsen elämässä olevilla aikuisilla on tärkeä rooli. Vanhemman, varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja koulun henkilökunnan tulee kasvattaa lapsi siten, ettei kiusaamista hyväksytä ja kiusattua puolustetaan. Jo pienelle lapselle tulisi kotona… Lue lisää »

Kuinka puuttua lapsen kiusaamiseen?

Kiusaaminen jättää jäljen kiusattuun ja sen vuoksi siihen tulisi puuttua välittömästi kiusaamista havaittuaan. Kiusaamisen ennaltaehkäisyllä on myös tärkeä rooli kiusaamisen estämisessä. Välitön puuttuminen kiusaamiseen On tärkeää, että kiusattu tulee kuulluksi… Lue lisää »

Kiusaaminen

Kiusaamisella tarkoitetaan toistuvia ja tahallisia fyysisiä tai henkisiä tekoja, joissa toinen henkilö käyttää valtaa kiusattua kohtaan. Kiusattu kokee itseensä kohdistuvan toiminnan epämiellyttäväksi ja kiusaaminen rikkoo kiusatun henkilökohtaisia rajoja. Kiusaamista voi… Lue lisää »

Erilaiset oppimisvaikeudet

Lukivaikeus Lukivaikeus eli lukihäiriö on oppimisen vaikeuksista yleisin. Siihen liittyy äänteiden hahmottamisen ja käsittelyn haasteita. Lukivaikeus voi näkyä monenlaisina haasteina, esimerkiksi lukemisen ja kirjallisten töiden hitautena, lukuvirheinä, sujumattomina lauserakenteina, luetun… Lue lisää »