Lapsen käytöshäiriö on pitkäaikainen käyttäytymisen häiriö, jonka oireita ovat ikätasosta poikkeava uhmakas, aggressiivinen ja epäsosiaalinen käyttäytyminen. Häiriö aiheuttaa haittaa lapsen toimintakyvylle sekä sosiaalisille suhteille.

Käytöshäiriö on lapsilla varsin yleinen: sitä esiintyy eri arvioiden mukaan 3-8 prosentilla lapsista, pojilla yleisemmin kuin tytöillä. Se on yleisimpiä lapsen mielenterveyden häiriöitä. Käytöshäiriö voi alkaa myös vasta nuoruusiällä, jolloin se on usein lievempi kuin lapsuudessa alkanut muoto. Käytöshäiriön kehittymisen taustalla voi olla esimerkiksi lapsen hoitamaton masennus tai neuropsykiatrinen sairaus (kuten ADHD) tai traumakokemuksia.

Käytöshäiriön ilmeneminen

Lapsen käytöshäiriö ilmenee lapsen toistuvana aggressiivisuutena, sääntöjen ja sosiaalisten normien rikkomisena ja vilpillisyytenä. Aggressiivisuudesta voi kertoa esimerkiksi lapsen toistuvat muiden uhkailu tai kiusaaminen, tappeluiden aloittaminen, voimakkaat raivokohtaukset tai väkivallan käyttö ihmisiä tai eläimiä kohtaan. Käytöshäiriöistä kärsivä lapsi voi suhtautua piittaamattomasti sääntöihin ja rikkoa niitä toistuvasti. Vilpillisyys voi ilmetä esimerkiksi varasteluna ja toistuvana valehteluna. Lapsi voi olla yhteistyökyvytön ja vastustaa auktoriteettia.

Lapsen käytöshäiriöön on syytä puuttua mahdollisimman varhain, sillä hoitamattomana se voi johtaa esimerkiksi epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kehittymiseen, kohonneeseen riskiin sairastua psykoosisairauksiin ja rikolliseen käyttäytymiseen aikuisuudessa.

Lapsen käytöshäiriön hoito

Lievämuotoiset käytöshäiriöt voivat korjaantua itsestään, varsinkin jos lapsen käytös on reaktio tilapäiseen kuormittavaan elämäntilanteeseen. Käytöshäiriötä hoidetaan terveydenhuollossa ensisijaisesti psykososiaalisilla hoitomuodoilla, esimerkiksi ryhmämuotoisella kognitiivisella käyttäytymisterapialla ja lapsen tunteidensäätelykykyä sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta kehittävillä interventioilla. Lääkitys määrätään jos psykososiaaliset hoidot eivät tehoa. Usein lapsen käytöshäiriö kuormittaa myös vanhempia ja sisaruksia, minkä vuoksi terveydenhuollon psykososiaalinen tuki koko perheelle voi olla tarpeen.  

Jos lapsesi käyttäytyminen huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset