Psykoterapiassa yksilön psyykkisiä ongelmia hoidetaan psykologisin keinoin. Tyypillisesti psykoterapiassa psyykkisiä vaikeuksia käsitellään keskustelemalla. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia terapian ulkopuolella tehtäviä harjoitteita.  

Psykoterapiat voivat olla kestoltaan lyhyitä (alle 20 tapaamiskertaa) tai pitkiä, jolloin käyntejä on enemmän ja terapia voi kestää useamman vuoden ajan. Psykoterapiaa tarjoavat psykoterapeuttikoulutuksen käyneet laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset.  

Tutkimukset osoittavat, että psykoterapiat ovat tehokkaita hoitomuotoja moniin mielenterveyden häiriöihin, erityisesti kun ne ovat vakavuudeltaan lieviä tai keskivaikeita. Psykoterapian tehokkuuteen vaikuttavat valittu terapiasuuntaus ja psykoterapeutin käyttämät menetelmät. Tutkimusten mukaan kuitenkin tärkein terapian tehokkuutta selittävä tekijä on asiakkaan ja terapeutin välinen toimiva yhteistyösuhde. Onnistuakseen psykoterapia vaatii terapiaan osallistuvalta pitkäjänteisyyttä, halua muutokseen ja kykyä itsereflektioon.

Psykoterapian koulukunnat 

Psykoterapioita voidaan jaotella sen mukaan millaisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön menetelmiin ne pohjautuvat. Perinteisesti psykoterapiat on jaettu karkeasti kognitiivisiin ja psykodynaamisiin suuntauksiin. Kognitiivisessa suuntauksessa painotetaan ajattelun yhteyttä haitallisiin tunteisiin ja käyttäytymiseen, kun taas psykodynaamisessa painopiste on yksilön elämänhistoriassa sekä sisäisissä ristiriidoissa.  

Yleisimpiä kognitiiviseen suuntaukseen kuuluvia terapioita ovat kognitiivinen psykoterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia ja kognitiivis-analyyttinen terapia. Psykodynaamista suuntausta edustavia terapioita ovat taas psykodynaaminen psykoterapia ja lyhytpsykoterapia.  

Muita yleisesti käytettyjä psykoterapian muotoja ovat ratkaisukeskeinen ja interpersoonallinen psykoterapia. Lisäksi on olemassa erilaisia ryhmä– ja perheterapioita. Joskus terapiassa voidaan käyttää sanallisen ilmaisun lisäksi myös taiteellista ilmaisua. Taidepsykoterapiaa edustaa esimerkiksi kuvataidepsykoterapia. Psykoterapeutit voivat joskus myös yhdistää eri suuntauksien menetelmiä, jolloin puhutaan integratiivisesta lähestymistavasta.  

Psykoterapiaan hakeutuminen 

Psykoterapiaan voi hakeutua yksityisesti tai terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä Kelan tukemaan kuntouttavaan psykoterapiaan. Yksityisesti psykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, mutta tällöin terapian joutuu kustantamaan kokonaan itse. Hakeutumisesta Kelan tukemaan psykoterapiaan voit lukea lisää täältä. Psykoterapeutin asiakas valitsee itse huolimatta siitä, hakeutuuko terapiaan yksityisesti tai Kelan tukemana.  

Jos psykoterapia ja siihen hakeutuminen mietityttää sinua ja haluat jutella aiheesta asiantuntijan kanssa, älä epäröi soittaa alla olevaan numeroon.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset