Lukivaikeus

Lukivaikeus eli lukihäiriö on oppimisen vaikeuksista yleisin. Siihen liittyy äänteiden hahmottamisen ja käsittelyn haasteita. Lukivaikeus voi näkyä monenlaisina haasteina, esimerkiksi lukemisen ja kirjallisten töiden hitautena, lukuvirheinä, sujumattomina lauserakenteina, luetun ymmärtämisen haasteina, lukemisen välttelynä, lyhytkestoisen muistin heikkoutena sekä vaikeutena oppia vieraita kieliä.

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellisellä kielihäiriöllä tarkoitetaan kielellisten taitojen kehittymisen poikkeavuutta tai hitautta, jolloin vaikeuksia voi esiintyä esimerkiksi puheen sujuvuudessa, ymmärtämisessä ja ääntämisessä. Myös sanojen taivuttaminen, asioiden nimeäminen, sanojen löytäminen ja käsitteiden käyttäminen voivat olla henkilölle haasteellisia.

Matematiikan vaikeus

Matemaattisten oppimisvaikeuksien taustalla voi olla laskemiskyvyn häiriö tai muu heikko osaaminen matemaattisissa tehtävissä. Laskemiskyvyn häiriöön liittyy merkittäviä matemaattisia haasteita, jotka esiintyvät myös peruslaskutaitojen, kuten yhteen- ja vähennyslaskujen ratkaisussa. Heikossa matemaattisessa osaamisessa haasteet näkyvät lievempinä. Molemmat vaikuttavat kuitenkin arkielämän tehtävissä, jotka vaativat matemaattista osaamista.

Motoriset vaikeudet

Motoriset vaikeudet ilmenevät motoristen toimintojen suunnittelun ja toteuttamisen haasteina, jotka voivat esiintyä niin hieno- kuin karkeamotorisissa liikkeissä sekä silmän ja käden yhteistyötä vaativissa liikkeissä. Motoriset vaikeudet voivat aiheuttaa siten haasteita esimerkiksi kirjoittamisessa, piirtämisessä, rakentelussa tai pallopeleissä.

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmotusvaikeuksiin kuuluu erilaisia näönvaraisen havainnoinnin haasteita. Hahmottamisen vaikeudet voivat siten näkyä esimerkiksi kokonaisuuksien tai yksityiskohtien havainnoinnissa ja erottelussa sekä suuntien tai avaruudellisten suhteiden arvioinnissa. Arjessa haasteiksi saattavat muodostua muun muassa ajan hahmottaminen, kulkureittien oppiminen, karttojen tulkitseminen tai laitteiden toiminnan ymmärtäminen.

Tarkkaavuuden vaikeudet

Tarkkaavuuden vaikeuksiin kuuluu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Oppimisvaikeuksien yhteydessä voi kuitenkin ilmetä myös lievempiä tarkkaavuuden haasteita, jotka näkyvät esimerkiksi tavoitteiden asettamisessa, vireystilan säätelyssä, toiminnan suunnittelussa sekä tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja kohdentamisessa.

Tukea oppimiseen

Oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa turhautumista ja häpeää. Kun oppimisen vaikeudet havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voidaan oppimista kuitenkin tukea ja siten myös vahvistaa henkilön itseluottamusta ja -tuntoa sekä hyvinvointia. Apua voit lähteä etsimään esimerkiksi perheneuvolan, kouluterveydenhuollon tai perusterveydenhuollon palveluiden kautta. Voit myös soittaa asiantuntijoillemme tuen ja suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset