Erilaiset pelot ovat hyvinkin tavallisia ja normaaleja. Fobiasta puhutaan silloin, kun pelosta on muodostunut erittäin suuri ja itsepintainen, sekä se on tilanteeseen tai kohteeseen nähden ylimitoitettu tai epärealistinen. Fobioilla on yhteys masennukseen sekä niihin liittyy riski alkoholin ongelmakäytöstä pelkojen lievityskeinona.

Pelon aiheuttaja herättää henkilössä uhan tunnetta, ahdistusta ja paniikkia, mikä voi johtaa paniikkikohtauksiin. Paniikkikohtauksen oireisiin kuuluvat esimerkiksi sykkeen ja hengityksen kiihtyminen, pahoinvointi, huimaus, hikoilu ja tukehtumisen tunne. Henkilö voi pyrkiä kontrolloimaan pelkoaan välttelemällä tilanteita, joissa pelko voi olla edes etäisesti aiheellinen. Monet lapsuuden pelot häviävät kasvun myötä. Lapsilla fobiat saattavat kuitenkin aiheuttaa erityisesti tarrautumista huoltajaan, jähmettymistä, itkuisuutta ja raivokohtauksia.

Fobian aiheuttama pelko voi kohdistua mihin tahansa ja pelon seuraukset vaihtelevat pienestä haitasta huomattavaan toimintakyvyn laskuun ja elämän kaventumiseen. Tarkkaa syytä fobian muodostumiselle ei ole saatavilla, mutta siihen vaikuttavat esimerkiksi perinnölliset tekijät, opittu käyttäytyminen ja erilaiset ympäristön laukaisevat tekijät. Traumaattiset kokemukset edesauttavat fobioiden kehittymistä.

Erilaisia fobioita

Fobiat voidaan jaotella kolmeen luokkaan: sosiaalisten tilanteiden pelkoon, julkisten paikkojen pelkoon ja spesifisiin fobioihin. Näistä kaksi ensimmäistä ovat niin sanottuja kompleksisia eli monimutkaisia fobioita, sillä niissä uhan aiheuttajat eivät ole yhtä helposti tunnistettavissa ja pelkoa herättävien tilanteiden välttäminen on haasteellisempaa.

Sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyvät pelot ilmenevät nimensä mukaisesti sosiaalisissa tilanteissa ja erinäisissä kokoontumisissa. Henkilö saattaa pelätä esimerkiksi tuomituksi tulemista, julkista nöyryytystä tai torjuntaa. Julkisten paikkojen pelossa pelkoa herättävät puolestaan tilanteet ja paikat, joista henkilö ei pysty poistumaan äkillisesti. Henkilö voi siten esimerkiksi paniikkikohtauksen alkamisen pelossa vältellä kotoaan poistumista, väkijoukkoja, julkisia kulkuvälineitä tai hissejä.

Spesifeissä peloissa pelkoa aiheuttaa jokin tietty ja rajattu asia tai tilanne. Riippuen pelon kohteen ennakoitavuudesta, pelko voi olla helpommin säädeltävissä arjessa. Usein pelkoja esiintyy useampia samanaikaisesti. Pelon kohteita voivat olla esimerkiksi:

  • Eläimet tai hyönteiset, kuten koirat tai käärmeet
  • Fyysiseen vahingoittumiseen liittyvät asiat, esimerkiksi pistokset tai hammaslääkärikäynnit
  • Luontoon liittyvät asiat, kuten vesi tai ukkonen
  • Tilannekohtaiset olosuhteet, esimerkiksi ahtaat paikat
  • Muihin fobioihin kuuluvat esimerkiksi kovat äänet, nuket tai oksentaminen

Apua ja tukea

Mikäli fobia tai pelko häiritsee arjessa selviytymistäsi tai aiheuttaa runsaasti stressiä ja ahdistusta, voit tutustua fobioiden hoitoon ja aloittaa avun etsimisen soittamalla asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset