Kehityksellisillä oppimisvaikeuksilla viitataan opetettavien taitojen oppimisen haasteisiin, jotka voivat näkyä oppimisen poikkeavuutena tai hitautena. Oppimisvaikeudet ovat usein synnynnäisiä, perinnöllisiä ja pysyviä. Niiden syntymiseen liittyvät perinnölliset tekijät, ympäristön vaikutus sekä raskauden aikaiset ongelmat, kuten äidin huumeiden käyttö. Haasteet johtuvat keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta, eivätkä siten ole yhteydessä henkilön muuhun lahjakkuuteen tai älykkyyteen. Oppimisvaikeudet eivät myöskään selity oppimistilanteiden puutteella tai käytös- ja tunnehäiriöillä. Yksittäisiä oppimisen vaikeuksia esiintyy noin 5–10 prosentilla väestöstä.

Oppimisvaikeuksien esiintyminen

Erilaiset oppimisen vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi lukemisen, luetun ymmärtämisen, kielten oppimisen, kirjoittamisen tai matemaattisten taitojen haasteina. Usein oppimisvaikeudet huomataankin kouluiässä, joskin ne voivat näkyä ennen sitä esimerkiksi hahmottamisen, motoriikan, tarkkaavuuden tai kielellisen kehityksen vaikeuksina. Aikuisuudessa oppimisvaikeudet voivat hankaloittaa kouluttautumista, työssä pärjäämistä ja arjen tehtäviä.

Kapea-alaisesta oppimisvaikeudesta puhutaan, kun haasteita esiintyy vain yhdellä oppimisen osa-alueella, esimerkiksi lukemisessa. Usein oppimisen vaikeuksia esiintyy kuitenkin useammalla oppimisen alueella samanaikaisesti. Käsitettä laaja-alaisista oppimisvaikeuksista käytetään kuvaamaan keskimääräistä matalampaa yleistä kykytasoa, jolloin vaikeudet tulevat ilmi monissa erilaisissa oppimisen ja tiedonkäsittelyn kyvyissä.

Muut syyt oppimisvaikeuksien taustalla

Kun oppiminen tuottaa haasteita, ei taustalla aina ole oppimisvaikeutta. Myös hermostoon liittyvät vauriot ja sairaudet voivat aiheuttaa haasteita oppimisen eri osa-aluilla. Lisäksi mielenterveyden haasteet, kuten ahdistus, masennus tai työuupumus, vaikeuttavat keskittymistä ja oppimista. Huomioitavaa on, että oppimisvaikeudet voivat kuitenkin lisätä riskiä mielenterveyden haasteisiin.

Tukea oppimiseen

Oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa turhautumista ja häpeää. Kun oppimisen vaikeudet havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voidaan oppimista kuitenkin tukea ja siten myös vahvistaa henkilön itseluottamusta ja -tuntoa sekä hyvinvointia. Apua voit lähteä etsimään esimerkiksi perheneuvolan, kouluterveydenhuollon tai perusterveydenhuollon palveluiden kautta. Voit myös soittaa asiantuntijoillemme tuen ja suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset