Lapsilla on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Toisinaan perheet kohtaavat haasteita, joihin he tarvitsevat ulkopuolista tukea. Tällöin sosiaalihuollon palvelut ja lastensuojelu ovat perheen apuna. Suomessa viranomaisilla on velvollisuus tukea vanhempia lasten kasvatuksessa.

Mikäli perheessä on haasteita, voi vanhempi tai lapsi itse olla suoraan yhteydessä sosiaalipalveluihin. Myös muut lapsen hyvinvoinnista huolestuneet henkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömästi. Syitä avun hakemiseen voivat olla esimerkiksi vanhemman uupuminen tai mielenterveyden haasteet, perheen haastava elämäntilanne, lapsen tai vanhemman päihteiden käyttö, perheväkivalta, lapsen mielenterveysongelmat tai lapsen haitallinen käyttäytyminen, kuten rikollisuus tai koulunkäynnin laiminlyönti.

Sosiaalihuollon palvelut

Vanhempi saattaa pelätä, että yhteydenotto lastensuojeluun tarkoittaisi automaattisesti, että lapsi viedään pois perheestä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä sosiaalihuollon palveluiden tarkoitus on tukea perhettä siten, että lapsen olisi mahdollista asua kotona oman perheensä kanssa. Suurin osa sosiaalihuollon palveluista toteutetaankin avohuollossa, jolloin palvelut ovat vapaaehtoisia ja sosiaalihuollon työntekijät etsivät perheen kannalta parhaita ratkaisuja yhteistyössä perheen kanssa. Tarkoituksena on löytää lievimpiä tukikeinoja, jotka hyödyttävät perhettä.

Kun sosiaalihuoltoon on otettu yhteyttä, sosiaalityöntekijä tekee arvion perheen tilanteesta, minkä jälkeen kartoitetaan tarvittavia tukitoimia. Avohuollon palveluiden kautta perhe voi saada esimerkiksi lastenhoitoapua, vertaistukea, lasta kuntouttavia hoito- ja terapiapalveluita, loma- ja virkistystoimintaa sekä kodinhoidollista apua. Perheelle voidaan tarjota tukihenkilö, joka voi osallistua esimerkiksi lapsen harrastuksiin, tai tukiperhe, jonka luokse lapsi voi mennä esimerkiksi viikonlopuksi sovitusti. Tukihenkilöt- ja perheet on koulutettu tehtäviinsä. Perhetyön kautta vanhemmat voivat saada tukea kasvatukseen sekä neuvoja ja keskustelutukea.

Sijaishuolto on lastensuojelun palveluista viimeinen keino, johon siirrytään vain, mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä ja lapsen etu vaatii huostaanottoa. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi, ja kun perusteita sille ei enää ole, lapsi palautetaan perheeseen. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18-vuotta.

Tukea haasteisiin

Koska aikaisin haettu tuki ehkäisee ongelmien syntymistä ja pahenemista, on tärkeää uskaltaa hakea apua perheen haasteisiin. Voit olla suoraan yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityön palveluihin, perheneuvolaan tai perusterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme kuuntelevat ja ohjaavat sinut oikeiden palveluiden piiriin.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset