Sotaan liittyvien uutisten tulviessa kodin seinien sisälle erilaisten medioiden kautta, voi monia vanhempia mietityttää, kuinka sodasta tulisi keskustella lapsen tai nuoren kanssa. Puheeksi ottaminen on tärkeää, sillä lapsella ei iästä riippuen ole välttämättä kykyä ymmärtää ja käsitellä kuulemaansa tai näkemäänsä. Myös lapsen keinot kertoa siitä, miltä asiat hänestä tuntuvat voivat olla rajallisia. Lasten ja nuorten reaktiot tapahtumiin voivat vaihdella ahdistuksesta ja pelosta välinpitämättömyyteen tai huumorin avulla tilanteen käsittelyyn. Kaikki näistä reaktioista ovat hyväksyttäviä.

Välitä rauhallisuutta

On tärkeää muistaa, että lapset ovat hyvin herkkiä aistimaan aikuisten tunteita. Tästä johtuen aikuisen pelot ja huolet voivat tarttua myös lapseen, mutta toisaalta myös aikuisen rauhallisuus on mahdollista välittää lapselle. Ennen kuin keskustelet lapsen tai nuoren kanssa pyri käsittelemään omat huolesi ja ahdistuksesi, jotta pystyt keskustelemaan sodasta lapsen kanssa rauhallisesti ja ymmärtäväisesti.

Kerro sodasta ikätasoisesti

Voit aloittaa keskustelun kysymällä, millaisia asioita lapsi tai nuori on nähnyt tai kuullut sotaan liittyen, ja miltä ne ovat hänestä tuntuneet. On myös hyvä selvittää, miten erityisesti nuorempi lapsi on ymmärtänyt tilanteen. Anna lapselle tai nuorelle tilaa ja aikaa kertoa kokemuksistaan.

Keskustellessasi lapsen kanssa sodasta, kerro tilanteesta avoimesti, mutta huomioi sanoissasi, minkä ikäinen lapsi on. Pienemmille lapsille sodasta on hyvä puhua yksinkertaisesti ja yleisellä tasolla. Nuoret taas saattavat tarvita tilanteen jäsentämiseksi enemmän tietoa, jolloin voit keskustella sodan taustasyistä hänen kanssaan. Lapsille ja nuorille tulisi korostaa valtion johdon aloittaneen sodan, eikä siten kansalaisilla ole ollut asiaan osaa. Sodan vuoksi ei saa syrjiä tai kiusata ketään, vaan on tärkeää yhdessä pyrkiä luomaan rauhaa.

Tarjoa turvaa

Voit kertoa lapselle ja nuorelle, että tilanne tekee sinut surulliseksi, mutta lapsella tai hänen läheisillään ei ole syytä huoleen. Voit myös kertoa, kuinka useat maat etsivät keinoja sodan lopettamiseksi ja sodassa eläville annetaan apua ja tukea. Tarjoa lapselle turvaa ja rauhoittelua esimerkiksi ottamalla lapsi syliin tai halaamalla häntä.

Tutut rutiinit luovat turvaa ja niistä olisi hyvä pitää kiinni. Lapset huomaavat, mikäli aikuiset esimerkiksi seuraavat aiempaa tiiviimmin uutisia. Median ja uutisten seurantaa olisi hyvä rajoittaa etenkin lasten läsnä ollessa tai mikäli niistä aiheutuu itsellesi kohtuutonta ahdistusta ja huolta. Sosiaalinen media välittää runsaasti materiaalia sodasta, eikä kaikki jaettava materiaali ole totta. Lapsi ei välttämättä osaa erottaa totuutta keksitystä ja siten lapsen sosiaalisen median käyttöön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja tarvittaessa rajoittaa sitä.

Seuraa tilannetta

Lapsen mieliala ja ajatukset heijastuvat usein lapsen puheissa, unissa ja leikeissä. Mikäli lapsi toistuvasti tuo esiin sodan ja siihen liittyvän ahdistuksen, eikä tilanne lievity päivien kuluessa lapsen kanssa käydyistä keskusteluista huolimatta, voi tukea ja keinoja hakea esimerkiksi neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta. Mikäli oma tai lapsen hyvinvointi huolettaa sinua, voit olla myös puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme tuen saamiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset