Sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon on olemassa monia tehokkaita hoitokeinoja, joista käytetyimmät ovat erilaiset psykoterapiat, lääkitys tai näiden kahden yhdistelmä.

Hoidon suunnittelu ja toteutus on usein moniammatillista. Hoidon suunnittelusta ja mahdollisesta lääkityksen määräämisestä vastaa aina lääkäri. Lääkkeet eivät paranna itse häiriötä, mutta lieventävät sen oireita ja täten helpottavat arkielämässä pärjäämistä. Keskusteluapua on mahdollista saada psykologilta ja psykoterapiasta vastaa taas psykoterapeutti.

Psykoterapiat sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa käytetään yleisimmin kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan asiakkaan ahdistusta synnyttäviä ja ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja, kehittämään tunteidensäätelykykyä sekä löytämään terveitä selviytymiskeinoja ahdistuksen kanssa pärjäämisessä. Terapian pohjimmaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta havaitsemaan yhteys hänen ajattelutapojensa ja ahdistuksensa välillä. Ahdistuneisuutta usein synnyttää ja ylläpitää erilaiset virheelliset ajatusmallit (esimerkiksi todennäköisyyksien yliarviointi, katastrofiajattelu ja kaikki tai ei mitään -ajattelu) ja näiden korjaamisella on mahdollista lievittää ahdistusoireilua.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan käyttää myös hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmää, jossa pyritään lisäämään asiakkaan psykologista joustavuutta ja parantamaan tietoisuustaitoja. Sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa usein myös hyödynnetään keskusteluhoidon lisäksi erilaisia altistamisharjoituksia, joissa asiakas totutellaan turvallisesti pieni askel kerrallaan sosiaalista ahdistusta herättäviin tilanteisiin.

Jos sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelot ovat itsepäisiä ja niiden taustalla on varhaisia kehityksen aikaisia traumaattisia kokemuksia, voidaan hoidossa käyttää psykodynaamisia tai traumaterapeuttisia psykoterapioita.

Lääkitys sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Sosiaalisten tilanteiden pelon lääkehoidossa ensisijaisesti käytetään masennuslääkkeitä. Erityisesti SSRI-lääkkeet, kuten fluoksetiini, sertraliini ja paroksetiini, ovat tutkitusti tehokkaita lievittämään sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää ahdistuneisuusoireilua. Lisäksi voidaan myös käyttää keskushermostoa nopeasti rauhoittavia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja tai verenpainetta laskevia beetasalpaajia.

Jos kärsit sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä ahdistuksesta ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset